Reiherente (Aythya fuligula)

Reiherente (Aythya fuligula)
Foto © M.Wiora