Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella)

Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella)
Foto © M.Wiora